Premiul I – Behnam Akharbir – Iran


Premiul II – George Licurici – Romania


Premiul III – Gheorghe Matei – Romania


Premiul George Gavrilean – Oleg Loktyev – Russia