Premiul I – Yoemnis Batista del Toro – Cuba


Premiul II – Marian Avramescu – România


Premiul III – Hule Hanusic – Husejin – Austria


Premiul III – Marina Gorelova – Belarus


Premiul George Gavrilean – Igor Lukyanchenko – Ucraina


Premiul George Gavrilean – Zhale Yoosefinezhad – Iran